Tato stránka bude správně zobrazena pouze v moderním vizuálním prohlížeči, který bohužel nepoužíváte. I tak je ale stránka plně použitelná.
11.01.2007  Informace o nové legislativě platné od 1.1.2007

Vážení klienti,
s ohledem na skutečnost, že k 1.1.2007 vstoupil v platnost nový Zákoník práce /ZP/ (zákon č. 262/2006 Sb.), jakož i další legislativa, chtěli bychom Vás informovat alespoň o základních změnách v legislativě, kterou najdete rovněž na našem webu.
 


Tímto bychom vás chtěli upozornit na Zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců (zákon č. 266/2006 Sb.), který jako celek vstupuje v platnost k 1.1.2008, s výjimkou §§ 92, 93, které jsou v platnosti již od roku 2006. V případě §92 se jedná o „Převod zákonného pojištění zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání“. V případě §93 se pak jedná o „Povinnosti zaměstnavatele“.


Upozorňujeme také na
zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).


Novinky ve stavebnictví


Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích.


Vydáním tohoto předpisu skončila platnost Vyhlášky 324/1990 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.


Nadále platí Nařízení vlády č. 362/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.


Ke stažení:
Leták Koordinátor na stavbách