Tato stránka bude správně zobrazena pouze v moderním vizuálním prohlížeči, který bohužel nepoužíváte. I tak je ale stránka plně použitelná.

Nakládání s chemickými látkami

Chemické látky a chemické přípravky (CHLP)

Povinnosti zaměstnavatele při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky (CHLP)
(ve smyslu zákona č. 356/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
CHLP klasifikovat, registrovat, správně balit a označovat. Látky a přípravky klasifikované jako nebezpečné opatřit bezpečnostním listem a dodržovat zásady nakládání s nimi.

Nebezpečné CHLP mají jednu nebo více nebezpečných vlastností a jsou klasifikovány jako:
výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, hořlavé, vysoce toxické, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí.

Zásadní pozornost z hlediska ochrany zdraví při práci nutno věnovat látkám klasifikovaným jako vysoce toxické, toxické, žíravé, karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci.

Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky upravuje zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění zákona č. 392/2005 Sb.

Zajišťujeme pro Vás:
* poradenství v oblasti nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky
* poradenství v oblasti nakládání s odpady

Značení obalů nebezpečných chemických látek: 

Klasifikace
nebezpečné
vlastnosti

Písemné
označení
nebezpečné
lastnosti

Výstražný
symbol
nebezpečné
vlastnosti
(piktogram)

Klasifikace
na základě
fyzikálně –
chemických
vlastností

výbušný

E

oxidující

O

extrémně
hořlavý

F+

vysoce
hořlavý

F

hořlavý

-

Klasifikace
na základě
toxikologických vlastností

vysoce
toxický

T+

toxický

T

zdraví
škodlivý

Xn

žíravý

C

dráždivý

Xi

senzibilující

Xn

senzibilující

Xi

Klasifikace na
základě
specifických
účinků na
zdraví

karcinogenní kategorie
1 a 2

 

T

karcinogenní kategorie
3

Xn

mutagenní
kategorie
1 a 2

T

mutagenní
kategorie
3

Xn

toxický pro
reprodukci
kategorie
1 a 2

T

toxický pro
reprodukci
kategorie
3

Xn

Klasifikace
na základě
účinků na
životní
prostředí

nebezpečný pro životní prostředí

N