Tato stránka bude správně zobrazena pouze v moderním vizuálním prohlížeči, který bohužel nepoužíváte. I tak je ale stránka plně použitelná.
Služby v Požární ochraně

- zajišťování osoby odborně způsobilé v oboru PO
– pravidelné kontroly stavu PO
- zatřídění provozovaných činností dle míry požárního nebezpečí (dále jen PN) ve smyslu § 4, Zák. o PO č. 133/85 Sb., ve znění pozdějších předpisů a Vyhl. MV č. 246 / 2001 Sb.
- projektová činnost (požární bezpečnost staveb)
- zpracování a vedení dokumentace PO ve smyslu § 27 cit. vyhl. o požární prevenci.
- školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců
- odborná příprava preventistů PO a osob zařazených do preventivních požárních hlídek
- provádění požárního dohledu (asistencí) při činnostech se zvýšeným PN
- vyhotovení písemného POVOLENÍ k provádění jednorázových činností se zvýšeným PN
- revize požárních vodovodů
- revize hasicích přístrojů
- revize požárních klapek
- revize a kontroly elektrické požární signalizace
- zajištění protipožárních nátěrů (ocel / dřevo), vč. příslušných atestů
- provádění požárně
– bezpečnostního značení v objektech (dle ČSN ISO 3864, resp. dle Nař. vl. č. 11 / 2002 Sb .)
- poskytování součinnosti při jednání s orgány Státního požárního dozoru
- dodávky materiálu