Tato stránka bude správně zobrazena pouze v moderním vizuálním prohlížeči, který bohužel nepoužíváte. I tak je ale stránka plně použitelná.

Odpady a odpadové hospodářství a nakládání s odpady

Pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi při dodržování ochrany životního prostředí, ochrany zdraví člověka a trvale udržitelného rozvoje upravuje

zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech

Odpadové hospodářství je činnost zaměřená na předcházení vzniku odpadu, na nakládání s odpady a na následnou péči o místo, kde jsou odpady trvale uloženy a kontrola těchto činností. Původce odpadů a oprávněná osoba, kteří nakládali v posledních 2 letech s nebezpečnými odpady v množství větším než 100 t za rok jsou povinni zajišťovat odborné nakládání s odpady prostřednictvím odborně způsobilé osoby – odpadový hospodář. Nakládání s odpady je jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava.

Zákon ukládá povinnost odpady evidovat a ohlašovat. Ohlašovací povinnost vzniká při produkci víc než 50 kg nebezpečného odpadu nebo více jak 50 t ostatních odpadů za kalendářní rok. S nebezpečnými odpady lze nakládat pouze na základě souhlasu příslušného pověřeného úřadu. Při přepravě nebezpečných odpadů je nutno vést evidenci a zasílat příslušným orgánům státní správy.

Zaměstnavatel má povinnost vykonávat kontrolu vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prostředí. Z hlediska bezpečnosti práce je třeba zásadní pozornost věnovat způsobům nakládání s nebezpečnými odpady. Třídění odpadů
Každý z nás vyhodí za rok asi 150 - 200 kg odpadů. Pokud však odpady už doma třídíte a dáváte je do barevných kontejnerů, umožníte tak recyklaci více než třetiny tohoto množství. Za rok tak můžete vytřídit až 30 kg papíru, 25 kg plastů, 15 kg skla.

Více o třídění odpadů se dozvíte zde: www.jaktridit.cz