Tato stránka bude správně zobrazena pouze v moderním vizuálním prohlížeči, který bohužel nepoužíváte. I tak je ale stránka plně použitelná.

Revize PHP, požárních hydrantů a elektrické požární signalizace (EPS)

Provozní kontroly hasicích přístrojů

Kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení se provádí v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací jeho výrobce nejméně jednou za rok , pokud výrobce, ověřená projektová dokumentace nebo podrobnější dokumentace anebo posouzení požárního nebezpečí nestanoví lhůty kratší.
Je-li požárně bezpečnostní zařízení shledáno nezpůsobilým plnit svoji funkci, musí se tato skutečnost na zařízení a v prostoru, kde je zařízení instalováno, zřetelně vyznačit. Provozovatel v takovém případě provede opatření k jeho neprodlenému uvedení do provozu a prostřednictvím odborně způsobilé osoby nebo technika požární ochrany zabezpečí v potřebném rozsahu náhradní organizační, popřípadě technická opatření. Náhradní opatření se zajišťují do doby opětovného uvedení zařízení do provozu.

Provozuschopnost hasicího přístroje se prokazuje dokladem o jeho kontrole provedené podle podmínek stanovených vyhláškou, kontrolním štítkem a plombou spouštěcí armatury.Revize hydrantů a tlakové zkoušky požárních hadic
Revize hydrantů včetně případných oprav . Provádíme pravidelné kontroly požárních hydrantů, předkládáme zákazníkům doporučení na případné odstranění zjištěných závad a nedostatků a po prokonzultování je odstraňujeme.
Tlakové zkoušky požárních hadic . Provádíme tlakové kontroly hadic s následnou opravou či výměnou.

Rozmístění hydrantů a jejich vzájemné vzdálenosti musí odpovídat ČSN 73 0873, ČSN 730761, ČSN 736620 a ČSN 736622

Požární vodovody - obecný popis
Jsou hasicí zařízení pro provedení požárního zásahu při vzniku požáru za použití vody. Dle současné legislativy se jedná o vyhrazený druh věcného prostředku požární ochrany. Jsou nepřenosná a tvoří nedílnou součást daného objektu.


Rozdělení podle druhů


1. Vnější požární vodovod - zabezpečuje dodávku minimálního množství vody pro požární účely pro daný objekt, budovu nebo technologické pracoviště.

a) podzemní hydrant - jedná se o výtok požárního vodovodu umístěný pod úrovní terénu krytý příslušným poklopem a vybavený příslušnou výbavou. Výtok umožňuje nasazení hydrantového nástavce pro napojení dvou požárních hadic 75 B
b) nadzemní hydrant - jedná se o výtok požárního vodovodu umožňující přímo napojení dvou požárních hadic 75 B2. Vnitřní požární vodovod - zabezpečuje dodávku minimálního množství požární vody zpravidla pro jeden požární úsek v objektu, budově nebo technologického pracoviště.

a) hydrantový systém 25 D (zpravidla napojený na potrubí DN 25) - jedná se o výtok požárního vodovodu ukončený ventilem, tvarově stálou hadicí a proudnicí na zařízení umožňující uložení hadice navinutím na otočný buben s přívodem požární vody středem. Proudnice má tři polohy - zavřeno, plný proud a zkrápění. Příslušná ČSN umožňuje dvě délky používaných hadic - 20 m nebo 30 m hadice, přičemž dále počítá s dostřikem do 10 m.
b) hydrantový systém 52 C (zpravidla napojený na potrubí DN 52) - jedná se o výtok požárního vodovodu ukončený ventilem, požární hadicí a proudnicí. Proudnice má tři polohy - zavřeno, plný proud a zkrápění. Příslušná ČSN umožňuje maximální délku používaných hadic - 20 m, přičemž dále počítá s dostřikem do 10 m.Elektrická požární signalizace
Provádíme motáže,opravy a pravidelné kontroly těchto výrobců :
- ZETTLER
- LITES Liberec
- ESSER
- SCHRACK

U elektrické požární signalizace se kromě pravidelných jednoročních kontrol provozuschopnosti provádějí zkoušky činnosti elektrické požární signalizace při provozu, a to
a) jednou za měsíc u ústředen a doplňujících zařízení,
b) jednou za půl roku u samočinných hlásičů požáru a zařízení, které elektrická požární signalizace ovládá,