Tato stránka bude správně zobrazena pouze v moderním vizuálním prohlížeči, který bohužel nepoužíváte. I tak je ale stránka plně použitelná.

Revize manipulacnich voziku

Zdrojem rizik ohrozující zamestnance jsou pracovní prostredky a je proto nutné pozadavky na jejich bezpecnost upravit a stanovit blizsí podmínky na jejich pouzívání. Do techto prostredku jsou zarazeny i motorové manipulacní vozíky. Motorové manipulacní vozíky musí být vybaveny provozní dokumentací a provozní dokumentace musí být uchována po celou dobu provozu zarízení.


Revizní kontrola motorových manipulacních vozíku musí být provádena nejméne jednou za 12 mesícu.


Dle §4 NV c. 378/2001 Sb. musí být zarízení (motorový vozík) vybaveno provozní dokumentací. Technická kontrola musí být provádena nejméne jednou za 12 mesícu v rozsahu stanoveném místním provozním bezpecnostním predpisem, nestanoví-li zvlástní právní predpis, popr. pruvodní dokumentace nebo normové hodnoty rozsah a cetnost následných kontrol jinak.


Na základe provedení technické kontroly je vystaven "Protokol o technické kontrole motorového manipulacního vozíku" vcetne vyhodnocení technického stavu:

0 - Bez závad
A - Lehká závada - závady drobného charakteru, neohrozující bezpecnost provozu
B - Vázná závada - bezprostredne neohrozuje bezpecnost provozu, doporucuje se do 30 dnu odstranit
C - Nebezpecná závada - vozík má nebezpecné závady a nedoporucuje se jeho provoz bez jejich odstranení a následné technické kontroly

 

Související právní predpisy
•  zákoník práce
•  narízení vlády 378 ze dne 12.zárí 2001
•  normy EN 1726-1;2