Tato stránka bude správně zobrazena pouze v moderním vizuálním prohlížeči, který bohužel nepoužíváte. I tak je ale stránka plně použitelná.
ŠKOLENÍ - BOZP

Ve smyslu§ 103 odst. 2, Zák. č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce, v platném znění je zaměstnavatel povinen:

- zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich kvalifikační předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jejich práce a pracoviště; pravidelně ověřovat jejich znalost a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování,

- zajistit zaměstnancům, zejména zaměstnancům v pracovním poměru na dobu určitou, mladistvým a jejich zákonným zástupcům, podle potřeb vykonávané práce ve vhodných intervalech dostatečné a přiměřené informace a pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, zejména formou seznámení s riziky, s výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik, která se týkají jejich práce a pracoviště.
Současně platná legislativní úprava nestanovuje taxativně termíny pro provádění opakovaných školení o BOZP. Všeobecně platí, že školení jsou prováděna při nástupu zaměstnance na pracoviště (před zahájením činnosti) a při změně pracoviště, resp. změně prováděné pracovní činnosti.

V praxi je využívána doporučená perioda:
Zaměstnanci 1x za 2 roky
(doporučení: školí proškolený vedoucí zaměstnanec)

Vedoucí zaměstnanci 1x za 3 roky
(doporučení: školí technik BOZP)


Dokumentace ke školení o BOZP:
Dokumentaci ke školení o BOZP tvoří: tematický plán a časový rozvrh školení, prezenční listina, příp. test a pro vedoucí zaměstnance je vystaveno Osvědčení o absolvování školení.

Specializovaná – profesní školení
Kromě všeobecných školení o BOZP jsou zaměstnanci, kteří vykonávají profese, u nichž je to požadováno příslušnou legislativou (např. elektrikáři, řidiči mot. vozíků, řidiči profesionálové, topiči, jeřábníci, vazači, práce ve výškách a nad volnou hloubkou, …), povinni pravidelně absolvovat specializovaná profesní školení. U některých profesí je požadováno rovněž absolvování pravidelných lékařských prohlídek.

Orientační ceník prováděných školení BOZP
Zaměstnanci 300,- Kč/osoba 3.500,- Kč/skupina
Vedoucí zaměstnanci 350,- Kč/osoba 4.000,- Kč/skupina


Kombinovaná školení BOZP a PO
Zaměstnanci 400,- Kč/osoba 5.000,- Kč/skupina
Vedoucí zaměstnanci 500,- Kč/osoba 6.000,- Kč/skupina


SPECIALIZOVANÁ – PROFESNÍ ŠKOLENÍ
Po dohodě jsme schopni zajistit veškerá specializovaná – profesní školení, dle přání a potřeb zákazníka, prostřednictvím některého z našich externích lektorů – specialistů. Pro bližší informace nás prosím kontaktujte.

* O bližší informace týkající se rozsahu, případného možného termínu a místa školení nás prosím kontaktujte – možná dohoda individuální formy a podmínek školení.

Potřebná školení provádíme přímo u klienta nebo je možné využít školící místnost s kapacitou 40 osob.