Tato stránka bude správně zobrazena pouze v moderním vizuálním prohlížeči, který bohužel nepoužíváte. I tak je ale stránka plně použitelná.

ŠKOLENÍ - Chemické látky

Na skutečnosti související s chemickými látkami a chemickými přípravky se vztahuje zákon č. 356/2003 Sb.

Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky upravuje zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.

Nakládání s látkami klasifikovanými jako vysoce toxické musí být zabezpečeno osobou odborně způsobilou . Jednotlivé činnosti v rámci nakládání s těmito chemickými látkami a chemickými přípravky může vykonávat i zaměstnanec, kterého fyzická osoba odborně způsobilá prokazatelně zaškolila . Opakované proškolení se provádí nejméně jedenkrát za rok.

Při nakládání nebezpečnými chemickým látkami a přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické, toxické, žíravé, mutagenní, karcinogenní a toxické pro reprodukci musí být zaměstnanci prokazatelně seznámeni s nebezpečnými vlastnostmi chemických látek nebo přípravků, se kterými nakládají, zásadami ochrany zdraví a životního prostředí a zásadami první předlékařské pomoci.

Pro každé pracoviště, které nakládá s výše uvedenými látkami, musí být zpracována písemná pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci. Pravidla musí být volně dostupná zaměstnancům na pracovišti. Musí obsahovat informace o nebezpečných vlastnostech CHLP, pokyny pro bezpečnost, ochranu zdraví a ochranu ŽP, pokyny pro první předlékařskou pomoc a postup při nehodě. Text pravidel je nutno projednat s orgánem ochrany veřejného zdraví příslušného podle místa činnosti.


Pro bližší informace týkající se rozsahu, případného možného termínu a místa školení nás prosím kontaktujte – možná dohoda individuální formy a podmínek školení.

Potřebná školení provádíme přímo u klienta nebo je možné využít naší školící místnost s kapacitou 40 osob.