Tato stránka bude správně zobrazena pouze v moderním vizuálním prohlížeči, který bohužel nepoužíváte. I tak je ale stránka plně použitelná.
ŠKOLENÍ - PO

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby provozující činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím (ve smyslu § 4, odst. 2, 3, Zákona o PO č. 133/85 Sb., ve znění pozdějších předpisů) jsou povinny zabezpečit pravidelné školení zaměstnanců o požární ochraně a odbornou přípravu zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek, jakož i preventistů požární ochrany.
Povinnost školení zaměstnanců o PO se vztahuje na všechny fyzické osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru k právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě. Školení se provádí zvlášť pro vedoucí zaměstnance a zvlášť pro ostatní zaměstnance.
Pro fyzické osoby, které se příležitostně zdržují na pracovištích právnických osob nebo podnikajících fyzických osob, se školení o požární ochraně zabezpečuje, jestliže tyto osoby vykonávají činnosti uvedené v § 4, odst. 2 a 3, cit. Zákona o PO, nebo přicházejí do styku s těmito činnostmi.
Stanovení rozsahu a obsahu školení zaměstnanců, odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany:

Zásady provádění školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně
Školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně provádí Osoba odborně způsobilá v PO nebo Technik PO, při nástupu do práce a při každé změně pracoviště nebo pracovního zařazení vedoucího zaměstnance, pokud se tím mění i obsah skutečností uvedených v původním školení. Školení se opakuje nejméně 1 x za 3 roky.

Zásady provádění školení zaměstnanců o požární ochraně
Školení zaměstnanců o PO provádí vedoucí pracoviště při nástupu do práce a při každé změně pracoviště nebo pracovního zařazení zaměstnance, pokud se tím mění i obsah skutečností uvedených v původním školení. Školení se opakuje nejméně 1 x za 2 roky.

Zásady provádění odborné přípravy osob zařazených do preventivních požárních hlídek
Odborná příprava zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek (ve smyslu § 24, cit. vyhlášky) se provádí před zahájením činností se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím.
U opakujících se činností se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím se odborná příprava preventivních požárních hlídek provádí nejméně 1 x ročně.
Teoretická část odborné přípravy preventivních požárních hlídek obsahuje seznámení s požárním nebezpečím provozované činnosti, se způsobem vyhlášení požárního poplachu, přivolání jednotky požární ochrany a s poskytnutím pomoci v souvislosti se zdoláváním požáru.
Praktická část odborné přípravy preventivních požárních hlídek obsahuje seznámení s rozmístěním a použitím věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení, se způsobem, podmínkami a možnostmi hašení požárů, evakuace osob, zvířat nebo materiálu.
Na odbornou přípravu osob, které jsou zařazeny do preventivních požárních hlídek a nejsou zaměstnanci právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, se vztahují stejné požadavky jako na odbornou přípravu zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek.

Zásady provádění Odborné přípravy preventistů požární ochrany
Odborná příprava preventistů požární ochrany (ve smyslu § 25, cit. vyhlášky) se provádí před zahájením jejich činnosti a opakuje se nejméně 1 x ročně.
Odborná příprava preventistů požární ochrany obsahuje seznámení se skutečnostmi uvedenými v § 23 odst. 1, cit. vyhlášky, na všech místech a pracovištích, kde vykonávají preventivní požární prohlídky, rozšířené o seznámení se způsobem a lhůtami jejich provádění a způsobem vedení požární knihy nebo jiného prokazatelného vedení záznamů o provedených preventivních požárních prohlídkách (§ 12 odst. 6, cit. vyhlášky).

Zásady provádění školení zaměstnanců o požární ochraně obsluhy ohlašovny požárů
Školení zaměstnanců o PO pro osoby, které jsou pověřené obsluhou ohlašovny požárů (ve smyslu vyhl. MV č. 246/2001 Sb ., § 35, odst. 3), provádí Osoba odborně způsobilá v PO, příp. technik PO, a provádí se před zahájením jejich činnosti. Školení se opakuje ve lhůtě nejméně 1 x ročně.

Zásady provádění školení zaměstnanců o požární ochraně, kteří jsou pověřeni zabezpečováním PO v době sníženého provozu
Školení zaměstnanců o PO pro osoby, které jsou pověřené zabezpečováním PO v době sníženého provozu (ve smyslu vyhl. MV č. 246/2001 Sb., § 23, odst. 4), provádí Osoba odborně způsobilá v PO, příp. technik PO, a provádí se před zahájením jejich činnosti. Školení se opakuje ve lhůtě nejméně 1 x ročně.

ŠKOLENÍ
Zaměstnanci 300,-Kč/osoba 3.500,-Kč/skupina
Vedoucí zaměstnanci 350,-Kč/osoba 4.000,-Kč/skupina
Zabezp. PO v době sníž. provozu 400,-Kč/osoba 4.000,-Kč/skupina
Obsluha "Ohlašovny požárů" 400,-Kč/osoba 4.000,-Kč/skupina


ODBORNÁ PŘÍPRAVA
Prev. požární hlídka 500,-Kč/osoba 5.000,-Kč/skupina
Preventista PO 750,-Kč/osoba 6.000,-Kč/skupina


KOMBINOVANÁ ŠKOLENÍ PO A BOZP
Zaměstnanci 400,-Kč/osoba 5.000,-Kč/skupina
Vedoucí zaměstnanci 500,-Kč/osoba 6.000,-Kč/skupina

O bližší informace týkající se rozsahu, případného možného termínu a místa školení nás prosím kontaktujte – možná dohoda individuální formy a podmínek školení.

Potřebná školení provádíme přímo u klienta nebo je možné využít naší školící místnost s kapacitou 40 osob.